• Uraz okołoporodowy

  <img src="http://www.sxc.hu/pic/m/g/gr/greensmoke/412965_angel.jpg" alt="Tekst alternatywny" align="left" hspace="20" width=190" height="150" />Uraz okołoporodowy to uraz mechaniczny, niedotlenieniowy lub niedokrwienny, do którego dochodzi w trakcie porodu lub wydobycia płodu.
  Może być wynikiem niedostatecznej opieki medycznej lub jej braku, zdarza się jednak, że do urazów dochodzi pomimo właściwej opieki.  Przyczyny:
  • duża masa noworodka
  • wcześniactwo
  • dysproporcja miedzy wielkością głowy i dróg rodnych
  • przedłużony poród
  • poród pośladkowy
  • ucisk na pępowinę
  • nagła kompresja i dekompresja czaszki (porody pośladkowe, porody przyspieszone)
  • porody kleszczowe


  Rodzaje urazów:

  • Rumień, otarcia, wybroczyny na twarzy lub głowie mogą być widoczne po porodach kleszczowych lub po trakcji ssącej. Ich lokalizacja zależy on miejsca zastosowania.
  • Odkształcenia głowy wywołane przechodzeniem dużej głowy przez wąski kanał rodny. Często związane są z występowaniem przedgłowia i stają się bardziej widoczne gdy przedgłowie ustępuje. Zwykle ustępują w ciągu kilku pierwszych tygodni życia.
  • Wylewy podspojówkowe, krwawienia do siatkówki, wybroczyny na głowie i szyi -
  • występują powszechnie, są wynikiem nagłego wzrostu ciśnienia w klatce piersiowej w czasie przechodzenia kanał rodny. Zmiany te ustępują samoistnie.
  • zmiany ustępują samoistnie
  • Przedgłowie (caput succedaneum) - rozlany, czasami z wybroczynami, obrzęk tkanek miękkich głowy lub twarzy dotyczący przodującej części może ono przechodzić przez linię środkową lub linie szwów. Przedgłowie znika w ciągu kilku pierwszych dni życia, nie wymaga specyficznego leczenia; w przypadku rozległych wybroczyn można włączyć fototerapię w celu zmniejszenia hiperbilirubinemii.
  • Zewnątrzczaszkowe wylewy krwawe: podokostnowe (cephalhematoma) - nie przekraczają granic kości danej okostnej, zwykle dotyczą jednej z kości ciemieniowych, podczepcowe - mogą przekraczać granice kości, podskórne - skóra nad nimi nie jest zmieniona. Mogą towarzyszyć złamaniom czaszki (zwykle liniowym, bez wgnieceń), krwawieniom wewnątrzczaszkowym lub koagulopatii. Większość wchłania się do 3 m-ca, niektóre mogą ulec zwapnieniu. Krwawienia podokostnowe pojawiają się zwykle kilka godzin po porodzie (krwawienie podokostnowe jest powolnym procesem), a w czasie wchłaniania mogą sprawiać wrażenie defektu lub złamania kości ze względu na centralne zagłębienie i uniesienie brzegów. Nie wymagają specjalnego leczenia; wskazane podanie witaminy K, a w przypadkach hiperbilirubinemii fototerapia, punkcja lub nacinanie są przeciwwskazane ze względu na możliwość wprowadzenia infekcji. Duże krwiaki mogą powodować utratę krwi wymagającą przetoczenia krwi. Konieczna jest kontrola morfologii krwi.
  • Złamania kości czaszki - wywołane przez kleszcze, spojenie łonowe matki, promontorium matki, kolce kulszowe matki. Złamaniu ulega najczęściej kość czołowa lub ciemieniowa. Złamania te mogą być linijne lub z wgnieceniem
  • złamania linijne nie wymagają leczenia, złamania z wgnieceniem (tzw. złamania typu piłeczki pingpongowej) wymagają operacyjnego odgłobienia kości aby zapobiec urazowi kory mózgowej. Zazwyczaj występują razem z krwawieniem wewnątrzczaszkowym. Złamania kości potylicznej, będące powikłaniem porodu kleszczowego, zwykle powodują śmiertelne krwawienie z rozerwanych zatok żylnych.


  Czynniki predysponujące do złamania czaszki:

  • wcześniactwo
  • niedotlenienie
  • pierwotne zaburzenia krwotoczne
  • wrodzone zaburzenia naczyniowe


  Krwawienia wewnątrzczaszkowe:

  • podtwardówkowe (uszkodzenie żył mostkowych)
  • podpajęczynówkowe
  • dokomorowe
  • domózgowe

  Podtwardówkowe i podpajęczynówkowe są zwykle wywołane urazem mechanicznym, dokomorowe i domózgowe występują zazwyczaj u wcześniaków.

  Krwawienie dokomorowe (IVH):

  • zwykle dotyczą wcześniaków z niską wagą urodzeniową
  • częstość przypadków IVH wzrasta wraz ze spadkiem wagi urodzeniowej:
   60-70% dzieci z wagą 500-750 g
   10-20% dzieci z wagą 1000-1500 g
  • w czasie porodu nie musi być wyraźnego urazu


  Występowanie IVH:

  • 80-90% między 1 a 3 dniem życia
  • 50% w 1 dniu życia
  • 20%- 40% w ciągu pierwszego tygodnia życia
  • 10-15% opóźnione krwawienie po 1 tygodniu życia


  Objawy:
  • zaburzenia świadomości, senność,śpiączka
  • bladość lub sinica
  • wiotkość lub zwiększone napięcie mięśni
  • drżenia, drgawki
  • zaburzenia oddychania lub brak oddechu
  • zwrot gałek ocznych, nieruchomość, rozszerzone źrenice
  • opistotonus
  • wymioty
  • krzyk mózgowy
  • napięte ciemiączko
  • zaburzenia ssania
  • obniżenie lub brak odruchu Moro

  Rozpoznanie:
  • wywiad
  • objawy kliniczne
  • badania dodatkowe:
  • USG przezciemiączkowe
  • CT
  • MRI
  • punkcja lędźwiowa (różnicowanie między krwawieniem a zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych przy pogorszeniu stanu dziecka)


  Profilaktyka:
  • witamina K podana matce przed porodem
  • leczenie zaburzeń hemostazy u matki
  • nacięcie krocza w czasie porodu
  • poród kleszczowy prowadzony tylko przez doświadczonego położnika
  • cięcie cesarskie w razie stwierdzonej dysproporcji głowowo-miednicznej


  Leczenie:
  • anemia, wstrząs krwotoczny wymagają transfuzji krwi i osocza antyhemofilowego
  • drżenia i drgawki: leki p-drgawkowe
  • wyrównywanie zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej oraz jonowej
  • odstawienie karmienia doustnego na 72 godziny, płyny i.v.
  • witamina K 1 mg i.m.
  • antybiotyki (profilaktyka głównie zapalenia płuc)
  • zapewnienie dziecku spokoju, ogrzanie, tlenoterapia
  • duże krwiaki podtwardówkowe wymagają ewakuacji chirurgicznej


  Rokowanie:

  • niewielkie krwawienia ulegną samoistnemu wyleczeniu
  • masywne krwawienia z powodu rozerwania namiotu lub sierpu mózgu zwykle kończą się zgonem
  • krwawienie dokomorowe prowadzić może do rozwoju wodogłowia
  • krwawienia i towarzyszący im uraz tkanki mózgowej mogą prowadzić do
  • zaburzeń neurologicznych (padaczka pourazowa, trwałe neurologiczne objawy ,,ubytkowe”)
  • zaburzeń psychicznych (cerebrastenia pourazowa, charakteropatia pourazowa, zaburzenia nerwicowe, upośledzenie rozwoju umysłowego i/lub psychoruchowego)
  • zaburzeń hormonalnych (moczówka prosta)


  Urazy rdzenia kręgowego

  Przyczyny:

  • silna, długotrwała trakcja powodująca nadmierne rozciągnięcie kręgosłupa
  • boczny kierunek trakcji
  • zwykle uraz na wysokości C4 przy porodach główkowych lub C7-Th1 przy porodach pośladkowych


  Objawy:
  • brak odruchów
  • zaburzenia czucia
  • porażenia ruchowe
  • w ciężkich urazach depresja oddechowa, wstrząs, hypotermia lub zgon przed ujawnieniem się objawów neurologicznych
  • objawy obecne od urodzenia lub ujawniające się w ciągu pierwszych dni życia


  Rozpoznanie: MRI lub USG

  Leczenie:
  • wentylacja wspomagana
  • zabiegi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne
  • zaopatrzenie pęcherza neurogennego i neurogennego kanału odbytu


  Urazy nerwów obwodowych:


  • porażenie splotu barkowego: typu Duchenne-Erb’a, typu Klumpke’go
  • porażenie nerwu przeponowego
  • porażenie nerwu twarzowego (porażenie Bell’a)


  Mechanizm porażenia splotu barkowego:

  • nadmierna trakcja szyi w porodzie pośladkowym lub w przypadku zaklinowania się barków
  • patomorfologia
  • naciągnięcie lub naderwanie korzeni nerwowych
  • oderwanie korzeni nerwowych

  Różnicowanie:

  • złamanie obojczyka
  • złamanie kości ramiennej

  Porażenie splotu barkowego typu Duchenne-Erb’a to najczęstszy typ urazu splotu barkowego. Spowodowane jest urazem korzeni nerwowych C5-C6. Porażona kończyna górna zwisa wzdłuż tułowia, zrotowana do wewnątrz ze zgiętym nadgarstkiem (policeman’s or waiter’s tip hand). Brak odruchu Moro z chorej kończyny, mięśnie przedramienia i dłoni nie są porażone (chwytanie dłonią jest dobrym objawem prognostycznym), mogą występować zaburzenie czucia.
  Porażenie typu Klumpke'go spowodowane jest urazem korzeni nerwowych C7-C8-Th1. Występuje rzadziej, porażeniu ulegają mięśnie dłoni, nadgarstka i zginaczy palców. Patognomoniczna jest obecność zespołu Hornera (miosis, ptosis, endophtalmus) po stronie urazu jako wyraz uszkodzenia nerwów sympatycznych wychodzących z korzeni Th1. Łagodne przypadki mogą być nierozpoznane bezpośrednio po porodzie.

  Rokowanie:
  • porażenie w przypadku obrzęku lub krwawienia do nerwów powinno ustąpić w ciągu 6 m-cy
  • oderwanie korzeni nerwowych powoduje trwałe porażenie
  • może dotyczyć górnej części ramienia lub częściej całej kończyny górnej
  • porażenie górnej części kończyny rokuje lepiej niż dolnej
  • porażenie mięśnia naramiennego może skutkować trwałym opadnięciem kończyny


  Leczenie:
  • częściowe unieruchomienie we właściwej pozycji oraz rehabilitacja mają zapobiec powstawaniu przykurczów
  • w porażeniu górnej części splotu ręka powinna być odwiedziona z zewnętrzną rotacją w barku i pełną supinacją przedramienia i lekkim wyprostowaniem nadgarstka
  • w porażeniu dolnej części splotu ręka powinna być ułożona w pozycji neutralnej
  • delikatna rehabilitacja powinna być włączona w 7-10 dobie życia
  • jeśli porażenie nie ustępuje po 3-6 miesiącach należy rozważyć wykonanie zabiegu operacyjnego (neroplastyka, neroliza, zespolenie koniec do końca, przeszczep nerwu) dającego nadzieję częściowej poprawy


  Porażenie nerwu przeponowego:
  • dotyczy korzeni nerwowych C3-C4-C5
  • zwykle występuję łącznie z porażeniem typu Duchenne-Erb’a; jest to tzw. zespół Kofferatha

  Objawy:

  Duszność i sinica w połączeniu z paradoksalnymi ruchami oddechowymi po chorej stronie. W obrazie RTG: uniesienie przepony po chorej stronie.

  Leczenie:

  Nie ma specyficznego leczenia, dziecko powinno być układane na chorej stronie z ewentualną tlenoterapią. W przypadku braku ustąpienia porażenia po 3-6 miesiącach należy rozważyć możliwość chirurgicznej plikacji przepony.

  Porażenie nerwu twarzowego (porażenie Bell'a)

  zwykle po porodach kleszczowych
  uraz może mieć miejsce w okolicy otworu kolcowego lub w przebiegu nerwu nad żuchwą
  obecne od razu lub po 1-2 dniach (ucisk wywołany narastającym krwiakiem i obrzękiem


  Objawy:
  • częściowe opadanie powieki
  • wygładzenie fałdu nosowo-wargowego
  • zbaczanie ust na chorą stronę (najlepiej widoczne w czasie płaczu dziecka)


  Rokowanie:

  • zależy od stopnia uszkodzenia nerwu
  • samoistna poprawa następuje w ciągu kilku tygodni
  • konieczna staranna pielęgnacja gałki ocznej
  • zabieg neurochirurgiczny w razie braku poprawy

  Urazy narządów jamy brzusznej:

  Pęknięcie wątroby:
  • gwałtowny wzrost ciśnienia śródbrzusznego najczęściej w czasie porodu pośladkowego
  • niewłaściwy masaż serca
  • pęknięcie podtorebkowe powoduje powstanie krwiaka podtorebkowego
  • duże krwiaki mogą powodować anemię
  • pęknięcie krwiaka może spowodować gwałtowne skrwawienie, wstrząs i zgon

  Pękniecie śledziony:
  • może być izolowane lub występowac razem z pęknięciem śledziony
  • objawy, powikłania i leczenie podobne jak w pęknięciu wątroby

  Krwawienie do nadnerczy:
  • po porodach kleszczowych, duże płody, cukrzyca u matki
  • 90% jednostronne, 75% po prawej stronie
  • objawy: wstrząs, sinica

  Złamania

  • złamania kręgosłupa szyjnego - śmiertelne jeśli są związane z przerwanie rdzenia powyżej C4 z powodu porażenia przepony
  • złamania kości długich - rzadko z przemieszczeniem, wyjątkowo dotyczą okolic nasadowych, najczęściej złamaniu ulega obojczyk, kość ramienna, kość udowa

  Złamanie obojczyka:
  • najczęstsze złamanie kości długiej u noworodka
  • najlepiej uwapniona kość u noworodka
  • dziecko zwykle nie rusza ręką po stronie złamania
  • palpacyjnie wyczuwalne zniekształcenie i trzeszczenie, czasami obecny krwiak
  • leczenie polega na unieruchomieniu kończyny
  • wyraźny zrost obecny jest już po tygodniu (może być pierwszym objawem złamania)
  • rokowanie dobre

  Urazy mięśni:
  • krwiak mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego:
  • nadmierne przygięcie głowy w czasie porodu
  • nieprawidłowe ułożenie głowy w okresie płodowym
  • wymaga delikatnej rehabilitacji
  • może prowadzić do przykurczu mięśnia i kręczu mięśniowego