• Jonoforeza


    jest to zabieg elektroleczniczy polegający na wprowadzeniu do tkanek siłami pola elektrycznego jonów działających leczniczo. Do jonoforezy moga być zatem używane jedynie związki chemiczne ulegające dysocjacji elektrolitycznej .