• Rehabilitacja


    wg profesora Degi- zorganizowane postępowanie mające na celu przywrócenie choremu zdrowia lub możliwej do osiągnięcia w danym stanie zdrowia zdolności do samodzielności ruchowej, ekonomicznej, społecznej w najszerszym tego słowa znaczeniu.